โรงเรียนรัตน์ฉัตร

ADMISSION

ระเบียบการสมัคร

2016 - 2017

 

           โรงเรียนรัตนฉัตร เราเห็นคุณค่‹าและเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้Œของเด็กทุกคน เราจึงพิจารณารับนักเรียน โดยมิได้Œแบ‹่งชนชั้น
เชื่อชาติ และสัญชาติ ดังนั้นกระบวนการรับสมัครนักเรียนของเราจึงมีจุดหมาย ในการสรŒ้างสภาพแวดล้Œอมที่พร้Œอมต่‹อการเรียนรูŒ้ เพื่อให้ Œเด็กๆ สามารถเรียนรูŒ้ไดŒ้อย‹างเต็มศักยภาพ และเพื่อเอื้อต่‹อการบ่‹มเพาะเมล็ดพันธ์ุเหล่‹านี้ให้Œมั่นคง แข็งแรงพร้ŒอมสำหรับอนาคตขŒ้างหน้Œา
           กระบวนการรับสมัครเปš็นเพียงเครื่องมือที่จะช‹่วยใหŒ้โรงเรียนและครอบครัวได้Œศึกษากันและกันว่‹า “เป้‡าหมายทางการศึกษาของโรงเรียนและครอบครัวนั้น เปš็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่‹ ” ‹เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเด็กๆ เอง

ขั้นตอนการสมัคร

1

ผู้Œปกครองติดต่‹อ - สอบถาม (ติดต‹่อดŒ้วยตนเอง/โทรศัพท์/อีเมล์)

2
เขŒาเยี่ยมชมโรงเรียน / สังเกตการณ์การเรียนการสอน (นัดหมายล่‹วงหนŒ้า)

3
หากผูŒ้ปกครองสนใจสมัครเรียน กรอกใบสมัครเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องตŒน

4
นัดหมายกับครอบครัวเพื่อทำการสัมภาษณ์หรือประเมิน (1-2 สัปดาห์หลังจากส‹่งใบสมัคร)

5
แจŒ้งผลผูŒ้ปกครองภายใน 1 - 2 สัปดาห์ หลังการสัมภาษณ์หรือการประเมิน (โทรศัพท์/อีเมล์)

6
ชำระค‹่าเล‹าเรียนพรŒ้อมเอกสารสำหรับสมัครเรียน

7
นัดวันเขŒ้าเรียน

ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร        ได้ที่นี่ค่ะ

ติดต่อ

โรงเรียนรัตน์ฉัตร (สำนักงานใหญ่)

194 หมู่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหัวหนอง

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

Tel : 096-387-9698

Email : ratchutschool@gmail.com

จันทร์ - ศุกร์             8.00  -  16.30 น.

เวลาทำการ

รับข้อมูลข่าวสาร

© 2019  BY RATCHUT SCHOOL. ALL RIGHTS RESERVED

LINE : @ratchut