Parent Education & Workshop สำหรับเด็กแรกเกิด - 15 เดือน

โรงเรียนรัตน์ฉัตรจัดกิจกรรม Parent Education & Workshop ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดพื้นที่ให้ลูกที่บ้านตามแนวมอนเตสซอรี่ พร้อมชมตัวอย่างการจัดพื้นที่ให้เด็กอายุระหว่าง แรกเกิด-15 เดือน และในตอนบ่ายเป็นการพบปะพูดคุย ตอบคำถาม กับครูเอมิลี่และครูพลอย พร้อมลงมือทำสื่อให้เจ้าตัวน้อยใช้ที่บ้าน

"โรงเรียนรัตน์ฉัตร เราตั้งใจให้ความรู้กับผู้ปกครองที่สนใจ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนแนวมอนเตสซอรี่"

​​สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวที่ส่งผลกับชีวิตของเรา สิ่งแวดล้อมให้ความต้องการพื้นฐานในชีวิตมนุษย์ และมนุษย์ยังสามารถปรับเปลี่ยนสื่งแวดล้อมเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของเราด้วยเวลาที่เราพูดถึงสิ่งแวดล้อมบนโลกของเรา ในมุมมองที่กว้างที่สุดเราจะนึกถึงองค์ประกอบทางเคมีของโลก อย่างดิน น้ำและอากาศ แคบลงมาหน่อยเรานึกถึงสิ่งแวดล้อมทางชีวะวิทยาอย่างพืชและสัตว์ ต่อมาคือสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ซึ่งหมายถึงผู้คนที่อยู่รายล้อมและมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเรา และสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างทางสังคมรูปแบบต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา เช่น สังคมครอบครัว สังคมโรงเรียน และสังคมชุมชน เป็นต้น

ดูรูปทั้งหมด : ที่นี่

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon