top of page

Vision

โรงเรียนรัตน์ฉัตรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพตามวัย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอนาคต"

Mission

  1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบ RCM (RATCHUT MONTESSORI) ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

  2. จักสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนแบบ RCM

  3. จัดหาสื่อการสอนที่มีคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวของ RCM

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัย

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

bottom of page