top of page

Our
CURRICULUM

การจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ เด็กจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ดังนั้นโจทย์ในการจัดทำหลักสูตรของเราจึงเป็นการตอบคำถามที่ว่า “การจะให้เด็กเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ เด็กจะต้องมีพื้นฐานหรือคุณลักษณะ อย่างไรบ้าง” 

1

2

การเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้ (Independent)
 

เด็กที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จะมีภาพลักษณ์ต่อตนเองว่า ตนเองเป็นคนที่มีศักยภาพ ทำสิ่งใดก็สามารถประสบความสำเร็จได้ และคุณลักษณะนี้เองที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ "มั่นใจในตัวเอง"

เราสามารถพัฒนาคุณลักษณะนี้ ได้โดยการให้โอกาสเด็กได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การเดิน ใส่รองเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้า รับประทานอาหาร และนอน ทำกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนด้วยตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กสามารถทำจนสำเร็จได้ด้วยตนเองนั้น จะก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจ ที่จะเป็นเสมือนรากฐานแห่งความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เชื่อว่า “ฉันสามารถทำได้ แม้ว่ามันอาจจะไม่สำเร็จในครั้งแรก แต่สุดท้ายแล้วฉันจะสามารถทำมันได้จนสำเร็จ 

การสร้างความพร้อมด้านสติปัญญา

(Intelligent)
 

รัตน์ฉัตรจะสร้างสภาวะ Normalization ให้เกิดในห้องเรียน ซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และรับข้อมูลในปริมาณมหาศาล โดยไม่ฝืนหรือถูกบังคับ แต่จะทำให้เกิดความอยากตามธรรมชาติ ที่เป็นไปตามพัฒนาการและวัยของเด็กเอง  สภาวะนี้เองที่ทำให้เด็กๆ ในห้องเรียน มีความแตกต่างจากเด็กในห้องเรียนทั่วๆไป ทำให้เด็กรักในการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจากภายในของตัวเอง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาในเด็กเล็กจึงไม่ใช่เพียงการฝึกเขียนหรือฝึกอ่าน แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงความพร้อมด้านร่างกายและการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม ร่วมทั้งการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทำให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับความสุข

bottom of page