top of page

Study in 2023

293737381_593176798848819_1473104507089970263_n.JPG

Study in 2023

Your child's future begins here.

Exploring the uniqueness

การเรียนรู้ที่ดี คือ "การเรียนแบบมีความสุข" เพราะเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเอง สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจะช่วยดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเด็กให้เขาได้ค้นพบตัวตนและความภูมิใจของตัวเอง ที่รัตน์ฉัตรจึงให้ความสำคัญกับการเริ่มต้น "วางรากฐาน" ที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Our
CURRICULUM

การจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ เด็กจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ดังนั้นโจทย์ในการจัดทำหลักสูตรของเราจึงเป็นการตอบคำถามที่ว่า “การจะให้เด็กเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ เด็กจะต้องมีพื้นฐานหรือคุณลักษณะ อย่างไรบ้าง” 

1

2

การเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้ (Independent)

การสร้างความพร้อมด้านสติปัญญา (Intelligent)

รัตน์ฉัตรจะสร้างสภาวะ Normalization ให้เกิดในห้องเรียน ซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้เด็กๆ  มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และรับข้อมูลในปริมาณมหาศาล โดยไม่ฝืนหรือถูกบังคับ แต่จะทำให้เกิดความอยากตามธรรมชาติ ที่เป็นไปตามพัฒนาการและวัยของเด็กเอง 

เด็กที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จะมีภาพลักษณ์ต่อตนเองว่า ตนเองเป็นคนที่มีศักยภาพ ทำสิ่งใดก็สามารถประสบความสำเร็จได้

คุณลักษณะนี้จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ "มั่นใจในตัวเอง"​

NIDO.

8 เดือนถึง 1.6 ปี

Our
programs.

NIDO.

8 เดือนถึง 1.6 ปี

Nido.

8 เดือนถึง 1.6 ปี

"วางรากฐานที่มั่นคง"

CASA.

3 ปีถึง 6 ปี

Casa.

3 ปีถึง 6 ปี

"การเรียนที่สอนให้เด็กหาความรู้"

TODDLER.

 1.6 ปีถึง 3 ปี

Toddler.

1.6 ปีถึง 3 ปี

"เรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง"

ELEMENTARY

6 ปีถึง 12 ปี

Elementary.

6 ปีถึง 12 ปี

"เรียนรู้ผ่านการทำโปรเจค ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง"

Admission process

1

ติดต่อ-สอบถามผ่าน Line: @ratchut

เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ดูบรรยากาศการเรียนการสอน (นัดหมายล่วงหน้า)

2

3

กรอกใบสมัครเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้น

4

นัดวันสัมภาษณ์
(1-2 สัปดาห์หลังจากส่งใบสมัคร)

5

แจ้งผลการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล
(1-2 สัปดาห์)

Event coming soon.

Wix.png

OUR
LOCATION

bottom of page